© თბილისის სააპელაციო სასამართლო, თავმჯდომარის ბიურო 

» იდეების ყუთი
» ღია კითხვები მოქალაქეებისათვის
» ღია კითხვები სასამართლოს მოხელეებისათვის
» სასამართლოს საქმიანობის შეფასება
 
სასამართლოს საქმიანობის შეფასება
კითხვარი | შედეგების ნახვა
შესავსებად სავალდებულო არის მხოლოდ ის პუნქტები, რომელთა გასწვრივ წერია წითელი ფიფქის ნიშანი.
 სახელი და გვარი: ქართული შრიფტი
 კვალიფიკაცია: * იურისტი
არაიურისტი
 ასაკი: *
 სქესი: * ქალი
კაცი
 ელ. ფოსტა:
 მობილური:
დაწერეთ 5-ის გარეშე - მაგ. 77284283
 ადრესატი: *
გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ აფასებთ მხოლოდ ადრესატ სასამართლოს, მის მოხელეებს და მოსამართლეებს.
 რამდენად ხშირად დადიხართ ადრესატ სასამართლოში? *
 
1. რა ქულით შეაფასებდით სასამართლოს?
10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     

2. რა ქულით შეაფასებდით სასამართლოს მოხელეთა კომუნიკაციას მოქალაქეებთან?
10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     

3. რა ქულით შეაფასებდით სასამართლოს მოხელეთა ყურადღებიანობას/გულისხმიერებას?
10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     

4. რა ქულით შეაფასებდით სასამართლოს მოხელეთა პუნქტუალურობას?
10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     

5. რა ქულით შეაფასებდით სასამართლოს მოხელეთა კვალიფიკაციას/კომპეტენტურობას?
10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     

6. რა ქულით შეაფასებდით სასამართლოს მოხელეთა მიუკერძოებლობას?
10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     

7. რა ქულით შეაფასებდით მოსამართლეთა პუნქტუალურობას?
10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     

8. რა ქულით შეაფასებდით მოსამართლეთა კვალიფიკაციას/კომპეტენტურობას?
10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     

9. რა ქულით შეაფასებდით მოსამართლეთა მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობას?
10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     

10. რა ქულით შეაფასებდით მოსამართლეთა მიერ მიღებული გადაწყვეტილების კანონიერებას?
10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     

11. რა ქულით შეფასებდით მოსამართლეთა სანდოობას?
10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     

12. რა ქულით შეაფასებდით მოსამართლეთა დამოუკიდებლობას?
10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     

13. რა ქულით შეაფასებდით მოსამართლეთა მიუკერძოებლობას?
10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     

14. რა ქულით შეაფასებდით სასამართლოს შენობის სისუფთავეს და კომფორტულობას?
10     9     8     7     6     5     4     3     2     1