© თბილისის სააპელაციო სასამართლო, თავმჯდომარის ბიურო 

» იდეების ყუთი
» ღია კითხვები მოქალაქეებისათვის
» ღია კითხვები სასამართლოს მოხელეებისათვის
» სასამართლოს საქმიანობის შეფასება
 
ღია კითხვები სასამართლოს მოხელეებისათვის
გთხოვთ, იყოთ კონკრეტული და გულახდილი თქვენს შეფასებებში. თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დაგვეხმარება დავხვეწოთ და გავაუმჯობესოთ სასამართლოს საქმიანობა.
სახელის, გვარის და ელექტრონული ფოსტის მითითება ნებაყოფლობითია.
კითხვარში დაფიქსირებული პასუხები კონფიდენციალურია.

 სახელი და გვარი:ქართული შრიფტი
 ელ. ფოსტა:
 ადრესატი:
  
1. რა სახის მატერიალურ-ტექნიკურ პრობლემებს აწყდებით თქვენი სამსახურეობრივი უფლებამოსილებების განხორციელებისას?
(მაგ. არ მოგვეწოდება რაიმე ინვენტარი, ხელმისაწვდომი ინვენტარი საჭიროებს შეცვლას)
2. რა სახის სამართლებრივ პრობლემებს აწყდებით თქვენი სამსახურეობრივი უფლებამოსილებების განხორციელებისას?
(მაგ: საკანონმდებლო ხარვეზი, არასწორი სასამართლო პრაქტიკა)
3. რა სახის ორგანიზაციულ პრობლემებს აწყდებით თქვენი სამსახურეობრივი უფლებამოსილებების განხორციელებისას?
(მაგ.: დროის, რესურსების არასწორი მენეჯმენტი, სამუშაოს არათანაბარი განაწილება)
4. რა თემაზე, ვის მიერ ჩატარებულ პრეზენტაციაზე, საჯარო ლექციაზე ისურვებით დასწრებას?
5. თქვენი აზრით, 2014 წელს რა სახის სოციალური ღონისძიებების ორგანიზება იქნებოდა მნიშვნელოვანი?
(მაგ.: სისხლის ჩაბარება, უსახლკაროთა დახმარება)
6. თქვენი აზრით, 2014 წელს რა სახის კორპორატიული ღონისძიებების ორგანიზება იქნებოდა სასურველი?
(მაგ.: ექსკურსია)
7. რა სახის სოციალური პაკეტების/შეღავათების მიღებას ისურვებდით?
(მაგ.: ფასდაკლებები საცურაო აუზზე, ტანსაცმლის მაღაზიებში, წიგნის მაღაზიებში და სხვ.)
8. რა დამატებითი ფუნქციები გსურთ რომ იტვირთონ სასამართლოს მენეჯმენტზე პასუხისმგებელმა სუბიექტებმა?
(მაგ. სტრუქტურული ერთეულის უფროსმა, თავმჯდომარის ბიურომ)
9. როგორ ფიქრობთ, რა სახის პროგრამის შექმნა/გაუმჯობესება დაგეხმარებათ თქვენი საქმიანობის უკეთ განხორციელებაში?
10. რაიმეს დამატებას ხომ არ ისურვებდით?